sistemler

Cal›flma Kitab› Unite Sonu De.erlendirme Sorular›

A

Aşağıdaki cumlelerde boş bırakılan yerleri do.ru bir cumle olacak flekilde kutu icinde

verilen uygun sozcuklerle/ifadelerle tamamlayal›m.

B

ağız, mide, fiziksel, beyin, safra kesesi, ince bağırsak, kalın bağırsak, enzimler,

pankreas, karaci.er, sar› leke, saydam tabaka, omurilik, tukuruk, ağ tabaka, bobrekler

1. Besinlerin kimyasal sindirimi ................, ...................... ve ...............................

gercekleşir.

2. Ya.lar›n sindirime yard›mc› olmak icin urettiği safra salgısını ..................... ince

ba.›rsa.a gonderir.

3. ‹c salgı bezlerimizden ........................ kan şekerimizi duzenler.

4. Gorme olayında goruntu ........................ uzerinde oluşur.

5. Vucudumuzun ceşitli faaliyetleri sonucu oluflan atık maddeleri bulunduran kanı

............................ suzerek temizler.

6. Refleks hareketlerimizi ..............................yonetir.

C

‹fadeler

1. Bobrekustu bezlerinin salgıladığı hormondur.

2. Vucudumuzda zeka, uyku, hafıza, oğrenme vb. denetim

merkezidir.

3. Vucudumuzun duzenli bir şekilde calışmasını sağlayan

sistemdir.

4. Hormon salg›layan yap›lard›r.

5. Yağların sindirimini ve kan şekerimizin duzenlenmesini

sağlar.

6. Bobrek yetmezliği hastaları icin kalıcı tedaviyi sağlar.

Kavramlar

a. Pankreas

b. ‹c salgı bezleri

c. Adrenalin

c. Organ nakli

d. Sinir sistemi

e. Beyin

f. Diyaliz

g. Boşaltım sistemi

Aşağıda yer alan ifadeleri doğru kavramlarla eşleştirelim.

Afla.›daki sorular›n cevab› oldu.unu duflundu.umuz secene.in harfini daire icine

alal›m.

1. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda gorev almaz?

A) Karaciğer B) Akciğer C) Pankreas D) Kalın bağırsak

a¤›z mide ince ba¤›rsakta

karaci¤er

pankreas

sar› leke

böbrekler

omurilik

c

e

d

b

a

f

www.nilforum.com

D Aşağıdaki soruların cevaplar›ndan doğru olduğunu duşunduğumuz seceneği

defterimize yazalım.

1. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim

gercekleşir?

A) ‹nce bağırsak B) Yutak C) Mide D) Kalın bağırsak

2. Afla.›dakilerden hangisi boflalt›m sistemimizin sağlığın› koruma yollar›ndan biri

de.ildir?

A) Gunde en az iki litre su icmesi

B) Cok sıcak ve cok soğuk şeylerin yenilmemesi ve icilmemesi

C) Bo.az iltihaplanmalar›nda tedavimizin tamamlanmas›

D) Bobreklerimizin ve idrar yollar›m›z›n so.uktan korunmas›

3. Afla.›da vucudumuzdaki sistemlerin her birine bir numara verilmifltir. Sistemlerin

birbirleriyle iliflkileri, bu numaralarla afla.›daki seceneklerde efllefltirilmifltir. Hangi

secenekte yap›lan efllefltirme do.rudur?

A) 2 numaral› sistem, sadece 3 ve 4 ile birlikte cal›fl›r.

B) 5 numaral› sistem1, 2, 3, 4, 6 ve 7 ile birlikte cal›fl›r.

C) 1 numaral› sistem, sadece 3 ve 6 ile birlikte cal›fl›r.

D) 7 numaral› sistem, sadece 4 ve 5 ile birlikte cal›fl›r.

4. Afla.›daki şekillerde sarı renk ile işaretli bolgeler, dildeki tat tomurcuklarının yoğun

olarak bulunduğu bolgeleri gostermektedir. Buna gore, numaraland›r›lm›fl şekillerdeki

bolgeler, hangi tatları almamıza yardımcı olur?

I II III IV

A) Tatlı Ekşi Tuzlu Acı

B) Tatlı Tuzlu Ekşi Acı

C) Ekşi Tuzlu Acı Tatlı

D) Ekşi Acı Tuzlu Tatlı

5. Aşağıda ic salgı bezleri ve gorevleri ile ilgili bir cizelge verilmiştir. Hangi secenekte

doğru eşleştirme yapılmıştır?

Tiroit Bobrekustu Pankreas Hipofiz Eşeysel hormon

Kimyasal olayları

duzenler.

Metabolizmayı

hızlandırır.

Kan şekerini

ayarlar.

Buyumeyi sağlar. Yumurta ve sperm

uretimini sağlar.

Metabolizmayı

hızlandırır.

Kimyasal olayları

duzenler.

Kan şekerini

ayarlar.

Buyumeyi sağlar. Yumurta ve sperm

uretimini sağlar.

Kimyasal olayları

duzenler.

Metabolizmayı

hızlandırır.

Buyumeyi sağlar. Kan şekerini

ayarlar.

Yumurta ve sperm

uretimini sağlar.

Metabolizmayı

hızlandırır.

Buyumeyi sağlar. Kimyasal olayları

duzenler.

Yumurta ve sperm

uretimini sağlar.

Kan şekerini ayarlar.

A)

B)

C)

D)

I II III IV

65

Denetleyici ve duzenleyici sistem 5 Boflalt›m sistemi 6

Sindirim sistemi 7

Ureme sistemi 3 Destek ve hareket sistemi 4

Solunum sistemi 1 Dolafl›m sistemi 2

40

2. Afla.›dakilerden hangisi ya da hangileri merkezi sinir sisteminde yer al›r?

I. Omurilik II. Sinirler III. Beyin IV. Kaslar

A) I, II ve III B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV

3. Afla.›dakilerden hangisi ya da hangileri boşaltım sisteminde yer alır?

I. Bobrek II. Akciğer III. Deri IV. Uretra

A) Yalnız I B) II ve IV C) III ve IV D) I ve IV

4. Bobreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi

doğrudur?

A) Boşaltım maddelerini kandan suzerek idrar oluşumunu sağlamas›

B) Kan icindeki karbon dioksit ve suyu vucut dışına atmas›

C) Karbonhidratların kimyasal sindiriminde gorevli olmas›

D) Safran›n, vucuttan uzaklaşmasını sağlamas›

5. Aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz?

A) Miyop goz kusuru olan insanlar yakını net goremezler.

B) Astigmatlık goz kusuru değildir.

C) Renk korluğu kalıtsal bir hastalıktır.

D) Hipermetrop goz kusuru olan insanlar uzağı net goremezler.

6. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?

A) Ağız B) Kulak C) Goz D) Deri

7. Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır?

A) Problem cozmek B) Yazı yazmayı oğrenmek

C) Bıcakla meyve soymak D) Denge sa.lamak

8. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımlılık yapan maddelerin vucudumuzda

sebep olduğu hastalıklardan değildir?

I. Cocuk felci II. Gırtlak kanseri

III. Kalp ve damar hastalıkları IV. Sindirim hastalıkları

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve IV

9. I. Vucudumuzda gercekleşen her olay sistemlerimizin birlikte ve uyum icinde

calışmasıyla gercekleşir.

II. Sindirim sistemimizde meydana gelen aksaklıklar boşaltım sistemimizi etkilemez.

III. Organ bağışlayabilmek icin bağışta bulunacak kişinin hayatta olması gerekir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !