sistemler

Vucudumuzda Sistemler

27.Etkinlik : Nas›l Görüyorum?

Aşağıdaki goz şeması uzerinde, cisimlerden yansıyan ışığın gozde takip ettiği yol

gosterilmiştir. Şemadan faydalanarak gorme olayının nas›l gercekleflti.ini acıklayalım.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

28.Etkinlik : Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri

Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan

ışın göz bebeğine gelir. Göz bebeğinden geçen ışınlar, göz merceğinde tekrar

kırılarak ağ tabaka üzerine düşer. Sarı leke üzerinde ters bir görüntü oluşur ve

buradaki görme almaçları tarafından algılanır. Algılanan görüntü, görme sinirleri

vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Ters görüntü, beyindeki görme

merkezinde düz olarak algılanır. Böylece görme gerçekleşir.

26.Etkinlik :

33

28.Etkinlik : Kula¤›n Bölümleri ve Görevleri

Yandaki şekil uzerinde kulağın bolumlerini

gosterelim. Bu bolumlerin adlar›n› ve

gorevlerini afla.›da verilen cizelgeye yazalım.

Kula.›n Bolumleri Bolumlerin Gorevleri

..............................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

..............................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

..............................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Dış kulak

Orta kulak

‹ç kulak

D›fl kulakta kulak kepçesiyle ses dalgalar› toplanarak

kulak yoluna iletilir.

Burada bulunan çekiç, örs, üzengi kemikleri ile kulak

zarının titreşimleri oval pencereye iletilir.

Oval pencereden gelen ses dalgaları salyangoza iletilir.

Salyangoz, gelen ses dalgalarını işitme sinirleri ile beyne

iletir. Ayrıca yarım daire kanalları, vücudumuzun dengesi

ile ilgili bilgileri beyinciğe iletir.

www.nilforum.com

Y

D

Y

Y

D

D

34

29.Etkinlik : Do¤ru mu, Yanl›fl m›?

Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlışolanları karşııa “Y”

harfini yazalı.

1. Kulak yolu, kulak kepcesini ic kulağ bağayan bir kanaldı.

2. Orta kulakta cekic, ors, uzengi kemikleri ile ostaki borusu ve oval pencere

bulunur.

3. Vucudumuzun dengesinin bozulup bozulmadığııbeyinciğ bildirme işni,

salyangozun ust kımıdaki dalı yapar.

4. Yuksek şddetli sesler kulaklara zarar vermez.

5. ‹litme sinirleri salyangozdad›.

6. ‹ştme cihazlarıiştme bozukluklarııtedavi etmez.

30.Etkinlik : Nas›l Duyuyorum?

Aşağıda işitme olayının gercekleşme basamakları karışık olarak verilmiştir. Bu

basamaklar› do.ru flekilde sıralayal›m.

Kulak yolu Duyu sinirleri Kulak kepcesi

Oval pencere

a b

c

Salyangoz

e Ses dalgaları

d

Cekic, ors,

uzengi kemikleri

g

Kulak zarı h

Beyindeki

işitme merkezi

f

Duyu almacları

i

c

Do.ru s›ralama:

d ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

c a h g ç e › b f

31.Etkinlik :

Vucudumuzda Sistemler

Derinin Bölümleri

Yandaki şekil uzerinde derinin bolumlerini gosterelim. Bu bolumlerin adlar›n› ve

gorevlerini afla.›da verilen cizelgeye yazalım.

32.Etkinlik :

Derinin

Bolumleri Bolumlerin Gorevleri

.................

.................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

.................

.................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Üst deri

Alt deri

Derinin alt bölümlerini

koruyan tabakadır. Üst

deride ayrıca derinin rengini

belirleyen hücreler de

vardır.

Kan damarları, kıl kasları, sinirler,

ter bezleri, yağ bezleri, kıl kökleri

ve duyu almaçları alt deride

yer alır. Bu bölümün en altında

ise yağ tabakası bulunur. Yağ

tabakası vücudumuzu çarpmalara

ve vurmalara karşı korur. Ayr›ca

vücudumuzun ısı kaybını önler.

Burada yer alan ter bezleri, terleme

ile boşaltıma yardımcı olur.

35

32.Etkinlik : Kimin Burnu Daha ‹yi Koku Al›yor?

Arac ve Gerecler

• on adet kavanoz (kapaksız)

• on adet değişik kokulu

madde (karabiber, nane,

peynir, limon kabuğu vb.)

• bez parcası

• yapıştırıcı

• kalem

• kağıt

Bunlar› Yapal›m

• Ucer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım.

• Her bir kavanoza birer kokulu madde yerleştirelim.

• Yerleştirdiğimiz maddelerin isimlerini birer kağıda

yazal›m ve bu ka.›tlar› iclerindeki maddelerle uyumlu

olacak bicimde kavanozlar›n uzerlerine yap›flt›ral›m.

• Grubumuzdan bir kişi diğer arkadaşlarının gozlerini

kapatsın.

• Gozleri acık olan arkadaşımız kavanozdaki maddeleri

sırayla arkadaşlarına koklatsın.

• Arkadafllar›m›z koklad›klar› maddelerin isimlerini

tahmin etsin.

Sonuca Varalım

• Kac arkadaşımız butun maddelerin isimlerini do.ru

tahmin etti? Sebebini tart›flal›m.

• Kokuları algılamamızda burnumuzun ne kadar onemli

bir gorevi olduğunu goz onunde bulundurarak kokuları

nasıl algıladığımızı acıklayalım.

www.nilforum.com

36

33.Etkinlik : Nas›l Tat Al›r›z?

Afla.›daki dil şekli uzerinde yer alan tat alma bolgelerini renkli kalemlerle boyayalım.

Tatlı =

Ekşi =

Acı =

Tuzlu =

• Nasıl tat aldığımızı acıklayalım.

....................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !