sistemler

1. I. şekilde sinir sisteminin hangi bolumleri gorulmektedir?

...................................................................................................................................

2. II. şekilde numarlarla gosterilmifl yapı ve organlar›n adlar›n› ve gorevlerini yazalım.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. II. şekilde gorulen organ ve yapılar hangi sistemde yer al›r?

...................................................................................................................................

4. III. şekilde gorulen yapının ismi ve gorevi nedir?

...................................................................................................................................

I. flekil

II. flekil

III. flekil

Afla.›da verilen resimleri inceleyerek her bir maddede bizden istenilenleri maddelerin

alt›ndaki boflluklara yazal›m.

Merkezî ve çevresel sinir sistemi

1.Beyin: Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.

2.Beyincik: Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.

3.Omurilik Soğanı: ‹ç organlarımızın çalışmasını kontrol eder.

4.Omurilik: Refleks yönetim merkezidir ve beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.

Merkezî sinir sistemi

Sinir hücresi: Vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri beynimize iletir.

 

28

19.Etkinlik : ‹ç Salg› Bezlerimiz

Aşağıdaki şekillerde dişi ve erkek bireylere ait ic salgı bezleri gorulmektedir. Bu ic salgı

bezlerini boyayarak bunlar›n adlar›n› ve gorevlerini, salgıladıkları hormonu kutucuklardaki

noktal› yerlere yazalım. Her iki bireyde ortak olan ic salg› bezlerini ayn› renkte boyamaya

dikkat edelim.

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Bezin adı :.......................................................

Salgıladığı hormon :.......................................

Hormonun gorevi :.........................................

.......................................................................

Hipofiz

Büyüme Hormonu*

Büyümeyi sağlar.

Tiroit

Tiroksin Hormonu

Büyüme, gelişme ve

vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler.

Böbreküstü bezleri

Adrenalin

Korku ve heyecan

durumunda metabolizmayı hızlandırır.

Pankreas

‹nsülin-Glukagon

Kan şekerini düzenler.

(Glukagon kan şekerini artırır, insülin

şürür).

Testis

Eşeysel hormonlar

Erkeğe özgü özelliklerin

ve spermin oluşmasını sağlar.

Yumurtalıklar

Eşeysel hormonlar

Dişiye özgü özelliklerin ve

yumurtanın oluşmasını sağlar.

* Birçok hormon salgılayarak denetleyici ve düzenleyici sistemin çalışmasını

düzenler. ‹ç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler ve denetler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !